Individuele Voorbede
 
  
Voorbede zou omschreven kunnen worden als liefde op de knieën in gebed voor anderen. Het is Vader God smeken voor de noden van iemand anders. Je kunt voorbede zien als op de bres staan voor een ander. Je identificeert je met de zonden van hen voor wie je bidt en vraagt God om hen te vergeven en genadig naar hen te zijn.
 
Voorbede kan een van de meest waardevolle, creatieve en uitdagende ervaringen zijn in je christelijke wandel. In je binnenkamer kun je de hele wereld rond bidden. Ofschoon mensen die voorbede doen niet vaak in het openbaar beloond of erkend worden voor hun dienst, zijn ze een wezenlijk deel van welke groeiende gemeente of bediening ook. Hun trouwe toewijding aan voorbede vormt een fundament waardoor de Heer op machtige wijze kan werken.
 
Gods Woord bidden.
Profetische voorbede betekent dat God tot Zijn volk spreekt en hen leidt tot de meest effectieve manier van bidden. God leidt ons en spreekt tot ons.
 
Psalm 25: 9 (HB) Hij zal de beste weg die men maar kiezen kan, tonen aan hen die zich in hun afhankelijkheid tot Hem richten.
Johannes 16:1 3 (NBG) doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.
Romeinen 8: 26 (HB) De Heilige Geest helpt ons hierbij, want wij zijn zo zwak. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Heilige Geest onze belangen. Zo intens dat daarvoor geen woorden zijn.
 
Het Woord van God (de Bijbel) stimuleert gebeden.
Een psalm of ander Schriftgedeelte kan je aansporen tot voorbede voor anderen en gebed voor jezelf. Lees de Bijbel langzaam en denk na over elk afzonderlijk vers. Je zult een rijkdom aan inspiratie tot gebed vinden.
 
Bijvoorbeeld: Psalm 37: 8b (HB) wees niet afgunstig; dat sticht louter kwaad.
 
Je kunt makkelijk een half uur bidden over alles waar je jaloers over bent. Dit vers zou je ertoe kunnen brengen om te bidden voor hen die zich altijd zorgen maken.
 
Bid het Woord zoals het er staat:
Bid bijvoorbeeld volgens Psalm 91 en Efeziërs 6: 10-18 voor degenen van wie je houdt, voor je gemeente of je voorganger als een gebed voor bescherming.
Gebed voor bescherming van de gemeente en je geliefden is essentieel als je geroepen bent tot een fulltime bediening of betrokken bent bij veel voorbede.
 
Spreek zegenbeden uit.
De Bijbel is vol van zegeningen en zegenbeden. Gebruik hen om voor anderen te bidden.
 
Bijvoorbeeld: Efeziërs 1: 18-19 (HB) Ik bid dat u innerlijk vol licht zult zijn, zodat u iets zult zien van de heerlijke toekomst, waarvoor u geroepen bent. Dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God voor al Zijn kinderen heeft klaarliggen. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is, die God ter beschikking stelt aan ons die in Hem geloven.
 
Spreek en bid het Woord hardop.
Het Woord van God hardop spreken en in gebed gebruiken bouwt je eigen geest op. Je spreekt zowel tot jezelf als degenen voor wie je bidt. Dubbele zegen!
Bid voor inzicht omtrent lichamelijke genezing.  
Vraag de Heer of het de tijd is voor deze persoon om naar huis te gaan. Of is dit het moment om volledig genezen op te staan? Wees gevoelig voor wat de Heilige Geest zegt, en bidt overeenkomstig, hoe ontmoedigend de situatie ook mag worden. Bid wat je ervaart dat de Heilige Geest tot je zegt.
 
Bid volgens Gods Strategie.
Gebruik voorbeelden uit de Bijbel om voor situaties te bidden. Bijvoorbeeld, gebruik het verhaal van de verloren zoon om te bidden voor je eigen 'verloren zonen.'
 
Algemene Richtlijnen voor Gebed.
 • Houd je Bijbel bij de hand, samen met een pen en schrift.
 • Zoek, indien mogelijk, een stille plaats op. Dit is niet altijd mogelijk, maar God zegent je gebedstijd ook temidden van afleidingen.
 • Raak vertrouwd met tijden van stilte en wees niet bang voor pauzes.
   
 • Als je merkt dat je gedachten afdwalen tijdens het gebed.
  • Bid hardop.
  • Lees de Bijbel hardop.
  • Speel aanbiddingsmuziek af.
  • raag de Heer om je te beschermen tijdens het bidden.
  • Spreek uit dat je vastbesloten bent om te bidden.
  • Als er een urgente nood van jezelf in je opkomt, breng die dan in gebed bij de Heer. Schrijf de dingen op die je gedachten afleiden van de Heer en breng ze in gebed bij Hem.
  • Vraag de Heer of dit de meest geschikte tijd voor je is om te bidden. Sommigen zijn ochtendmensen, anderen kunnen beter bidden in de nachtelijke uren. Ontdek wat voor jou het beste werkt.

Een kort woord over Geestelijke Strijd.
Effectieve geestelijke strijd kan plaatsvinden door berouw en aanbidding. Berouw over je eigen zonde en die van anderen. Het gebeurt ook door aanbidding. De demonische wereld kan aanbidding van de Koning niet verdragen. Als je je onder druk voelt tijdens het bidden, ga dan de Heer aanbidden.