Voorbede in een groep
 
  
Gebedsgroepjes in de gemeente of thuis kunnen een bijzondere tijd zijn van samenwerking met God en medegelovigen om Jezus in deze wereld in actie te zien. Samenkomen in groepjes van 2 tot 8 personen kan vruchtbaar en effectief zijn. De volgende tips kunnen je gebedsgroep helpen.
 
1. Wijs een leider aan.
Het is een goed idee om het leiderschap van een kleine gebedsgroep te laten rouleren. De taak van de leider is om gebed te stimuleren door:
 • zorg te dragen dat de verschillende leidraden toegepast worden.
 • te zorgen dat voldoende tijd genomen wordt voor ieder onderwerp voordat men overgaat naar het volgende.
 • de gebedstijd te openen en af te sluiten.
 • een gebedstijd aan te houden van maximaal één tot anderhalf uur, inclusief een tijd van aanbidding.

2. Wijs een notulist aan.
De taken van de notulist zijn:
 • Lijst bijhouden van de aanwezigen (optie).
 • Gebedspunten opschrijven in het gebedsboek. Het is heel bemoedigend om terug te kunnen zien in een gebedsboek en na verloop van weken en maanden gebedsverhoringen te zien.
 • Notities maken van belangrijke Schriftgedeelten, beelden, visioenen of andere belangrijke dingen die tijdens het gebed naar voren kwamen met betrekking tot het gebedspunt.
 • Zorg dragen dat het gebedsboek steeds op dezelfde plaats opgeborgen wordt zodat het de volgende keer gemakkelijke gevonden kan worden.

3. Begin met een korte tijd van dankzegging.
Begin, indien mogelijk, met het zingen van enkele aanbiddingsliederen die rust brengen aan je geest en je voorbereiden om als groep voorbede te doen. Dank God voor wie Hij is en voor het voorrecht om deel te nemen aan de geweldige bediening van de Heer Jezus.  
Hebreeën 7: 25 (HB) Hij kan iedereen die door Hem naar God gaat, van de ondergang redden. Omdat Hij altijd zal blijven leven, zal Hij er altijd zijn om onze belangen bij God te behartigen.
 
Dank God voor het voorrecht om in gebed met Hem samen te werken in mensenlevens.
 
4. Vraag de Heer om je hart te doorzoeken.
Vraag de Heer om je hart te doorzoeken naar onbeleden zonden die je kunnen hinderen om Zijn stem te verstaan. Dit kan gebeuren in een moment van stilte. Blijf hier niet te lang bij stilstaan als niets je direct in gedachten komt.
 
Psalm 66: 18 (HB) Als mijn motieven onzuiver waren geweest, zou de Here echt niet hebben geluisterd.
 
Psalm 139: 23-24 (NBG) Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.
 
5. Sterf aan je eigen gedachten, verlangens en lasten waarvan je zelf het gevoel hebt dat je ervoor moet bidden.
 
Spreuken 3: 5-6 (HB) Vertrouw met heel je hart op de HERE en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen.
 
Spreuken 28: 26 (HB) Wie op eigen oordeel vertrouwt, is een dwaas; maar wie op Gods wijsheid bouwt, ontkomt aan de straf.
 
Jesaja 55: 8 (HB) Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u en mijn gedachten zijn niet uw gedachten!
 
6. Geef je verstand en je inbeeldingsvermogen over aan de Heer om door Hem gebruikt te worden.
 
2 Corinthiërs 10: 3-5 (HB) Nu is het waar dat ik maar een gewoon mens ben, maar ik ga niet op menselijke wijze te werk om de strijd te winnen. Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen; alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus.
 
Geef toe aan de Heer dat Zijn gedachten hoger zijn dan de onze en leg ieder idee en elke verwachting over de gebedstijd voor Hem neer. Wees bereid om gebedspunten te laten liggen die je zelf belangrijk vindt als de Heer andere plannen heeft voor die gebedstijd.
 
7. Vraag de Heer om bescherming terwijl je bidt en neem op de juiste wijze autoriteit over de Vijand.
Bedenk je autoriteit in Christus en weersta de invloed van de vijand.
 
Jacobus 4: 7 (HB) Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten.
 
Sta standvastig tegenover de vijand door de almachtige Naam van de Here Jezus Christus en door het 'zwaard van de Geest' - het Woord van God.
 
8. Dank God bij voorbaat en verwacht dat Hij tot je spreekt.
Hij is een bijzonder God en zal handelen in overeen­stemming met Zijn karakter.
 
9. Wacht op de Heer, in stilte voor enkele minuten (3 of 4 minuten).
Verwacht dat de Heer tot je zal spreken.
 
Johannes 10: 27(HB) Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze. Zij volgen Mij.
 
Psalm 62: 6 (HB) O, mijn ziel, richt u toch helemaal op God en wees rustig. Ik verwacht alles van Hem.
 
Micha 7: 7 (HB) Maar ik zal uitzien naar de Here. Van God zal ik mijn heil verwachten. Bij mijn God zal ik gehoor vinden.
 
10. Geloof dat de dingen die in hart en gedachten opkomen van God zijn, terwijl je ze steeds aan Hem onderwerpt.
Leg de beelden, verzen en indrukken die God je geeft in gehoorzaamheid en geloof in de groep.
 
Johannes 10: 27(HB) Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze. Zij volgen Mij.   
Blijf God om leiding vragen en verwacht dat Hij die zal geven. Hij zal het zeker doen.
 
Psalm 32: 8 (HB) Ik laat u zien welke weg u moet gaan. Ik geef u raad en houd mijn oog op u gericht.
 
Na enkele minuten vraagt de leider aan elke persoon in de groep om te delen wat zij op hun hart kregen om voor te bidden. Als je niets hebt ontvangen, voel je dan vrij om dat te zeggen. Als er geen eenduidend thema uitkomt, ga dan weer bidden en vraag de Heer om duidelijkheid. Indien mogelijk neem dan je Bijbel ter hand voor het geval dat God je daaruit wil leiden of bevestigen.
 
Psalm 119: 105 (NBG) Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
 
11. Bid in geloof!
Neem ruimschoots de tijd om voor ieder onderwerp te bidden voordat je naar het volgende gaat. De leider is verantwoordelijk om van het ene onderwerp over te gaan tot het volgende. Zorg ervoor dat je God de tijd hebt gegeven om alles met je te delen omtrent het onderwerp, vooral als je als groep bidt. Probeer om je gebeden kort en specifiek te laten zijn, met autoriteit. Rommelige, langdradige gebeden kunnen ertoe leiden dat anderen in de groep hun concentratie op het onderwerp verliezen. Een lange periode van stilte is een goede indicatie dat het tijd is om over te gaan naar het volgende onderwerp.
 
12. Eindig met Dankzegging.
Als God geen dingen meer in je gedachten brengt om voor te bidden, eindig dan met Hem te danken en loven voor hetgeen Hij gedaan heeft. Vraag de Heer om alle lasten weg te nemen die je niet mee naar huis hoeft te nemen na de gebedstijd. Eindig met een aanbiddingslied en/of dankgebed voor hetgeen God gedaan heeft gedurende de tijd van voorbede. Vertrouw erop dat God alle gebeden heeft gehoord en dat Hij werkt! Dank hem voor het feit dat Hij tot je heeft gesproken en dat Zijn wil gedaan is.
 
N.B.: Veel van het bovenstaande is verzameld uit hetgeen Joy Dawson leert over voorbede. Enkele boeken die Joy Dawson over gebed heeft geschreven, zijn:
 • Intimate Friendship with God ,Fleming H Revell Co; ISBN: 0800790847 (1986)
 • How to Pray When Someone Near You is Far Away From God, YWAM Publishing (1990) small booklet
 • Some of the Ways of God in Healing, YWAM Publishing 1992
 • intercession, Thrilling and Fulfilling, YWAM Pub; ISBN: 1576580032 (1998) Hardcover