Wat is bidden?
 
  
Bidden is simpel gezegd praten met God. Je gevoelens uiten en tijd doorbrengen met God. Het is niet een éénrichtingsverkeer, maar God spreekt, wij luisteren, wij praten en God luistert naar ons hart. Bidden kan spannend zijn, krachtvol en vervullend. Wij richten ons hier voornamelijk op voorbede, maar we willen ook een overzicht van de andere gebedsoorten geven.
 
 
Soorten van gebed:
  1. Danken
  2. Vragen
  3. Aanhoudend gebed
  4. Voorbede
 


 
A. Danken - God bedanken voor alle dingen in je leven. We zijn verplicht om te danken in alle omstandigheden. Dankbaar voor Zijn bescherming, voorziening, zegening en vooral voor Zijn Zoon.
 
Terug naar boven
 


 
B. Vragen - We vragen aan God de dingen die we nodig hebben in ons leven. Geef ons dagelijks brood. Geef ons de dingen die we nodig hebben om te overleven, een dak boven ons hoofd, werk etc. Vragen zijn meestal op ons zelf gericht, onze persoonlijke benodigdheden voorleggen aan de Hemelse Vader, in het vertrouwen dat Hij zal voorzien.
 
Terug naar boven
 


 
C. Aanhoudend gebed - vurig consequent aanhoudend gebed totdat er een doorbraak plaats vindt, hetzij in jouw persoonlijke leven of in dat van iemand anders (voorbede). Bijvoorbeeld geloven in een geestelijke of lichamelijke genezing.
 
Voorbeeld uit de Bijbel: Lucas 18: 1-8 (HB). Jezus vertelde Zijn discipelen een gelijkenis om duidelijk te maken dat men altijd moet blijven bidden, net zolang tot het antwoord komt: "In een stad was een rechter", begon Hij, "een goddeloze man die zich van niemand iets aantrok. Een weduwe uit die stad kwam telkens bij hem. Zij eiste dat hij uitspraak zou doen in een conflict tussen haar en iemand die haar had benadeeld. In het begin weigerde hij botweg. Maar tenslotte begon ze op zijn zenuwen te werken. 'Voor God ben ik niet bang', dacht hij bij zichzelf. 'En ik trek me van niemand iets aan. Maar ik heb schoon genoeg van die vrouw! Ik zal zorgen dat ze haar recht krijgt. Straks doet ze mij nog wat!' Als die onrechtvaardige rechter zoiets kan zeggen, zal God zeker recht doen aan Zijn kinderen die Hem er dag en nacht om smeken! Zal Hij hen laten wachten? Nee! Hij zal hen vlug antwoorden. Maar het is de vraag of Ik bij de mensen geloof zal vinden als Ik terugkom."
 
Terug naar boven
 


 
D. Voorbede - Uit liefde op je knieën bidden voor anderen. Smeken voor de behoeften van iemand anders. Op de bres staan, er zijn, gebeden van berouw bidden, etc., jezelf gelijkstellen met de zonden van degene waarvoor je bidt.
 
Voorbeeld uit de Bijbel: Nehemia, een man van God, stelt zich gelijk met de zonden van mensen, bidt gebeden van berouw. En hij vraagt God om vergeving en genadig te zijn en om de bevolking van Israël nog een keer op te richten.
 
Nehemia 1: 3-10 (NIV). Zij zeiden tot mij: De overgeblevenen, die daar in het gewest uit de gevangenschap zijn overgebleven, verkeren in grote rampspoed en smaad, en de muur van Jeruzalem is afgebroken, en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw, dagen lang. Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels en zeide: Ach, Here, God des hemels, grote en geduchte God, die het verbond en de goedertierenheid gestand doet jegens hen die U liefhebben en uw geboden onderhouden, laat toch uw oor opmerkzaam en uw ogen geopend zijn, om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik thans dag en nacht voor de Israëlieten, uw knechten, tot U opzend; en ik doe belijdenis van de zonden der Israëlieten, die wij tegen U bedreven hebben; ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Zwaar hebben wij tegen U misdreven; wij hebben niet onderhouden de geboden, inzettingen en verordeningen, die Gij aan uw knecht Mozes geboden hadt. Doch gedenk aan het woord, dat Gij aan uw knecht Mozes voorgehouden hebt: Pleegt gij trouwbreuk, dan zal Ik u onder de volken verstrooien. Maar, bekeert gij u tot Mij en onderhoudt gij naarstig mijn geboden, al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, Ik zal hen vandaar vergaderen en hen brengen naar de plaats die Ik verkoren heb om daar mijn naam te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten en uw volk, dat Gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand.
 
Terug naar boven