Bijbelstudie
 

Hoe kijkt God naar de Moslims?

  De een zegt dat we allemaal dezelfde God dienen, de ander zegt dat Satan achter de islam zit. Wat zegt de Bijbel over de hedendaagse Moslim?
 
De islam is pas ontstaan toen de boeken van de Bijbel al lange tijd waren samengevoegd tot één geheel. Directe meldingen over Moslims zul je in de Bijbel dus niet aantreffen.
 
De nakomelingen van Ismaël vind je in de Bijbel echter wél. Zie bijvoorbeeld Genesis 25: 12-15, waar de twaalf (!) zonen van Ismaël bij name worden genoemd. Ook hun woongebied wordt aangegeven. Er staat dat ze gaan wonen van 'Havila tot Sur, dat ten oosten van Egypte ligt, in de richting van Assur' (25:18). In onze tijd is dat: van Jemen en Saoedi-Arabië tot aan Egypte, samen met Irak en Iran. Kortom, een groot gedeelte van de huidige Arabische wereld.
Het past goed in de belofte aan Abraham in Genesis 15:18: 'Dit land geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat'.
 
Het is dus zeer de moeite waard om ons te verdiepen in IsmaŽl, de zoon van van Abraham, zodat we beter begrijpen wat de geestelijke betekenis is van zijn nakomelingen.
 
De Bijbel vertelt ons over de geboorte en het leven van Ismaël:
 
Genesis 16: 7-12
7
  Een engel van de HEER trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron die aan de weg naar Sur ligt.
8
  'Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen?' vroeg hij. 'Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres,' antwoordde ze.
9
  'Ga naar je meesteres terug,' zei de engel van de HEER, 'en wees haar weer gehoorzaam.'
10
  En hij vervolgde: 'Ik zal je heel veel nakomelingen geven, zo veel dat ze niet te tellen zullen zijn.
11
  Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen, want de HEER heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had.
12
  Een wilde ezel van een mens zal hij zijn: hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven.'
 
 Verderop in het boek Genesis staat nog meer vermeld over Ismaël. Als hij met zijn moeder Hagar door Abraham wordt weggestuurd, worden zij door God zelf op hun weg beschermd (Genesis 21: 8-21).
De kerntekst in dat bijbelgedeelte is:
 
Genesis 21: 20
20a
  God beschermde de jongen, (...)
 

 Deze geschiedenis toont ons hoe God Ismaël ziet - en daarmee ook zijn nakomelingen!
Een paar dingen die opvallen:
  1. De engel van de HEER. Waar in het Oude Testament sprake is van een, of de, engel van de HEER, wordt Jezus zelf bedoeld. We hebben hier te maken met de eerste verschijning van de Here Jezus aan een mens.
  2. Vele nakomelingen. De belofte aan Ismaël is dezelfde als aan Isaak.
  3. Door God een naam gegeven. Ismaël wordt geëerd zoals Johannes de Doper.
  4. God hoort. God luistert naar de gebeden van de Moslims.
  5. God heeft Ismaël bestemd om vrij te zijn. God wil de Moslims vrijzetten.
  6. God was met Ismaël. Hij is vandaag met de nakomelingen van Ismaël.
Hieronder wordt dat verder uitgewerkt, waarna een slotconclusie volgt.
Tenslotte is er nog een bescheiden literatuuroverzicht.
 
 

Terug naar het begin
 1. De engel van de HEER
 
Vers 7: Een engel van de HEER trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron die aan de weg naar Sur ligt.
 
Hier vinden we Hagar, die van haar meester en meesteres is gevlucht. Ze zat daar maar, ze had niets meer over. Toen ze vluchtte kreeg ze geen ezel, schaap of geit mee. Waarschijnlijk kreeg ze niet eens wat te eten of drinken mee. Ze had niets. Verstoten, mishandeld, een slaaf, een 'niemand'. Ze was een paar maanden zwanger en had geen hoop. Ze was op een eenzame, verlaten plek beland. Daar zag God haar en Hij had ontferming over deze afgewezen vrouw, die miljoenen hedendaagse vrouwen vertegenwoordigt. Vrouwen die in het zwart gehuld gaan zodat ze niet opvallen en die door de mannen als tweederangs burgers gezien worden.
 
Waarschijnlijk had Hagar geen persoonlijke relatie met God. Ze heeft misschien van Hem gehoord via haar meester, maar ze riep niet tot Hem. God, in Zijn genade, strekte Zich uit naar haar. Hij zond geen engel om haar te troosten. Hij zond Zijn Woord, Jezus Christus, in de manifestatie van een engel. De Engel zou vaker verschijnen, op unieke momenten, zoals het moment waarop Abram zijn zoon Isaak ging offeren, zoals in de struik toen Mozes in de woestijn was, zoals aan Gideon, zoals aan Simson's ouders en nog vaker. Hagar was bevoorrecht om de eerste mens te zijn die geëerd werd met zo'n bezoek. Wat een uiting van genade en zorg. Hoe veelbetekenend is het dat Jezus Christus Zichzelf vandaag aan nakomelingen van Ismaël openbaart. Hij verschijnt aan hen in dromen en visioenen, zodat zij Hem persoonlijk kunnen leren kennen!
 

Terug naar het begin
 2. Vele nakomelingen
Vers 10: En hij vervolgde: 'Ik zal je heel veel nakomelingen geven, zo veel dat ze niet te tellen zullen zijn.
 
God heeft aan Abram beloofd dat hij zijn nakomelingen zo talrijk zou maken als de sterren aan de hemel (Genesis 15: 5). Ook al was dit kind niet het kind van de belofte, God beloofde liefdevol aan Hagar om de vrucht in haar schoot op dezelfde wijze te zegenen. Verderop lezen we dat Ismaël de vader zou worden van twaalf stammen. Later zou Abram bidden om een zegen voor Ismaël (Genesis 17: 18). God zei dat Hij dat zou doen, zoals Hij Hagar beloofd had. God koos ervoor om de zoon van de slavin enorm te zegenen, vergelijkbaar met zijn half-broer Isaak.
 
We weten dat de Israëlieten een groot volk werden omdat de Heer hen voorzag van eten en drinken in de woestijn, hen beschermde tegen ziekten en onvruchtbaarheid en hen beschermde tegen vijanden. De nakomelingen van Ismaël groeiden ook op in de woestijn en ook zij werden daar een groot volk. Dit geeft duidelijk aan dat God op dezelfde wijze met Ismaëls zonen en dochters was en hen liefhad. Zou Hij hen vandaag niet nog steeds liefhebben? Zou Hij zijn liefde niet willen geven aan alle geestelijke nakomelingen van Ismaël, de Moslims?
 

Terug naar het begin
 3. Door God een naam gegeven
Vers 11: Die moet je Ismaël noemen.
Er zijn maar weinig mensen die door God genaamd zijn. Sommigen hebben hun naam gekregen na hun geboorte en slechts vier mensen hebben hun naam nog voor de geboorte van God gekregen. Wat een voorrecht om dezelfde behandeling te krijgen als Johannes de Doper, de grootste van alle profeten en de Zoon van God zelf, Immanuel, Jezus Christus! Hagars zoon was de eerste mens die van God een naam heeft gekregen.
Sommigen zeggen dat Adam zijn naam van God heeft gekregen, maar Adam is niet echt een naam, het betekent 'man'. Ook Ismaël's halfbroer Isaak heeft van God zijn naam gekregen. Kan er een diepere betekenis schuilen in de nakomelingen van Ismaël als voorloper op de nakomelingen van Isaak, net als dat Johannes een voorloper was van Jezus? Kan het zijn dat God vele Moslims naar Hem toe wil trekken, voordat hij Zijn uitverkorenen bijeen verzamelt, ter vervulling van wat de profeten hebben verteld? Is dat waar Jesaja 60: 6-7 over spreekt?
 

Terug naar het begin
 4. God hoort
Vers 11: Die moet je IsmaŽl noemen, want de HEER heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had.
Wat een aanmoediging voor Hagar! God zei: "Ik hoor je." Door het kind Ismaël te noemen, wat 'God hoort' betekent, zou Hagar voor de rest van haar leven herinnerd worden aan het feit dat God hoort. De Heer heeft haar ellende gehoord. Het woord dat hier voor ellende wordt gebruikt, is hetzelfde als wat wordt gebruikt om de kwelling te omschrijven die de Israëlieten ervaarden onder het regime van Farao, in de dagen van Mozes. God hoorde ook hun ellende. Wat een bemoediging om te weten dat God onze ellende van vandaag ziet en hoort. Hij is bezorgd en zal in ons voordeel handelen, als we gehoorzaam zijn net als Hagar - die terug moest en zich moest vernederen voor haar meesteres.
 
Vandaag de dag roepen vele nakomelingen van Ismaël vijf keer per dag: 'Genadig God, leid ons op de rechte weg'. God hoort ieder woord en iedereen. Zal God hun gebeden niet verhoren? Natuurlijk wel. Hij die Zelf zei, noem het kind 'God hoort', zal het roepen van de Moslims beantwoorden. Velen van hen leven in ellende, onder het juk van een corrupte regering en zware religieuze voorschriften. Maar God hoort. Moslims bidden dagelijks vijf keer om hen op het rechte pad te leiden - "Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken". Volgens Johannes 1: 16 hebben wij, de volgelingen van Christus, vanuit Gods volheid, genade op genade ontvangen. Dus de Moslims bidden in zekere zin: 'God, leid ons op de weg van de volgelingen van Christus'. Natuurlijk wil God die gebeden graag beantwoorden.
 

Terug naar het begin
 5. God heeft Ismaël bestemd om vrij te zijn
Vers 12: Een wilde ezel van een mens zal hij zijn.
Bijbelvertalers hebben dit gedeelte aangegrepen om het wilde en agressieve gedrag van de Arabieren te schetsen. Maar wat bedoelde de Engel met dit beeld? Er komen nog steeds wilde ezels voor op het Arabisch Schiereiland en in Noord-Afrika. Het zijn sociale dieren die in groepen van tot wel honderd ezels rondtrekken. Het zijn planteneters en zijn niet in staat om te doden en anderen dieren te verslinden. Hun hoeven en tanden zijn daar niet voor geschikt. Het beeld van de wilde ezel is niet een beeld van agressie.
 
Waar gaat het dan om? In tegenstelling tot tamme ezels, leven hun wilde soortgenoten in vrijheid. God vertelde Hagar, zelf een slavin, dat haar zoon een vrij man zou zijn. Vandaag zien we vele nakomelingen van Ismaël als slaven door het leven gaan, gebonden aan de regels van de islam. Zij zijn trots op namen zoals Abdullah en AbduRahman. Het Arabische 'Abd' betekent slaaf of dienaar. Abdullah betekent letterlijk 'slaaf van God'. Toch profeteerde Jesaja over de mensen in het Arabisch Schiereiland dat zij Zijn grote daden zouden verkondigen. (Jesaja 60: 6-7). Dat betekent dat vele nakomelingen op het punt staan om de vrijheid te verkrijgen die je krijgt als je de Weg volgt en door de Waarheid bevrijd bent van de slavernij van religieuze systemen.
 
Het vers gaat verder met 'hij schopt iedereen, iedereen schopt hem'. De NBG-vertaling (1951) geeft de grondtekst nauwkeuriger weer en zegt: "zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem". Dit lijkt in contrast te staan met hetgeen we eerder gezien hebben. Het hoeft echter niet negatief te zijn. Het voorzetsel 'tegen' kan ook vertaald worden met 'op'. In de Bijbel betekent het handen opleggen op andere mensen vaak iets positiefs. Het gaat dan om het genezen van iemand of een manier om de Heilige Geest te ontvangen.
 
Kan het zijn dat het Gods intentie is om de Moslims te gebruiken om hun half-broers, de Joden, te zegenen? Kan het zijn dat hun verlossing als heidenen de Joden jaloers zal maken, totdat ze zullen worden verlost (Romeinen 11: 11)?
 
Het betekent in elk geval dat Ismaël aan niemand onderworpen zal zijn en dat hij los is van zijn broers. God vertelde Hagar eerst dat ze zich moest onderwerpen aan degene die haar had mishandeld en onheus bejegend. Daarna wilde Hij haar bemoedigen met een positieve boodschap over haar zoon.
 
Het laatste deel van de tekst verwijst hier ook naar. De NBG-vertaling is: "en hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen". De zonen van Ismaël gingen ten oosten van de zonen van Isaak wonen. Ook dit wijst op de onafhankelijkheid, de vrijheid van Ismael.
Het beeld van de ezel is dus positief en niet negatief zoals veel Bijbelvertalers het weergeven. God uitte hiermee Zijn liefde aan Hagar en haar nageslacht.
 
Als we Jesaja 60: 6 en 7 met bovenstaande in onze gedachten lezen, dan kunnen we zien dat het Gods plan is om vele miljoenen Arabieren te redden. Ze zullen komen van Midjan, Efa, Seba, Kedar en Nebajot. Zo zullen ze ook uit het huidige Saoedi-Arabië en Jemen komen om de God van Abram, Isaak en Ismaël te aanbidden.
Er zijn nog vele andere profetieën gerelateerd aan de nakomelingen van Ismaël. Dit bevestigt de liefde van God voor de Arabieren.
 

Terug naar het begin
 6. God was met Ismaël
Genesis 21: 20": God beschermde de jongen.
In het Bijbelboek Handelingen staat geschreven dat God met Jozef was en ook met Jezus. Wij bemoedigen elkaar vaak met deze woorden van Christus: "En ik zal bij jullie zijn tot het einde der dagen". Hoe mooi is het om Gods acceptatie te kennen door Christus en Zijn aanwezigheid te ervaren in ons leven. Hier lezen we dat deze zelfde aanwezigheid ook gold voor Ismaël. God moest hem intens liefhebben. Hij hoorde zijn roep, toen hij onder de struiken lag en God verrichtte een wonder voor Ismaëls moeder door voor hen te zorgen. Net zoals God met Abram was, en met David en anderen, zo was Hij ook met Ismaël.
 
Wat een wonderlijk gegeven voor de Moslims in deze tijd, dat God hun voorouder zo lief had. Ismaël was zelfs de eerste van wie gezegd wordt dat God met hem was. En aangezien de Bijbel niet schrijft dat God Zijn zegen aan Ismaëls nakomelingen heeft gestopt, mogen we er van uitgaan dat Hij er nog steeds naar verlangt om hen te zegenen vandaag de dag.
 
Mogen we allemaal vervuld worden met dezelfde liefde en hetzelfde mededogen voor Ismaëls nakomelingen die God heeft en naar ons naar hen uitstrekken met geduld, zodat zij de machtige zegen van Hem mogen ontvangen.
 

Terug naar het begin
 Tenslotte:
De vragen of we allemaal dezelfde God dienen of dat Satan achter de islam zit, zijn eigenlijk van ondergeschikt belang. Daarom zijn ze in deze studie niet beantwoord. Veel belangrijker is dat God van de Moslims houdt. Bid daarom dat zij de Waarheid mogen vinden. God wil immers dat alle mensen gered worden:
1 Timoteüs 2: 3-6
3
  Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder,
4
  die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.
5
  Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,
6
  die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd.
 

Terug naar het begin
 Literatuur
Goede boeken om meer over dit onderwerp te lezen:
 
[1] Bönker, Jaap, & Nota, Maarten; De God van Abraham, Isaak én Ishmaël.
Eén weg naar vrede in het Midden Oosten.

Initialmedia, Rotterdam, 2006.
 
[2] Maalouf, Tony; Arabs in the Shadow of Israel.
The Unfolding of God's Prophetic Plan for Ishmael's Line

Engels
Kregel Publications, Grand Rapids MI, USA, 2006.
ISBN-10: 0825431840
ISBN-13: 9780825431845
 
[3] Malick, Faisal; Here Comes Ishmael
Engels
Essence Publishing, Belleville ON, Canada, 2005
ISBN-10: 1553069439
ISBN-13: 9781553069430
 
 
 

Versie: 12 september 2009