Artikel
Is Allah dezelfde als de God van de christenen? 
  In 2009 verscheen een nieuw boek van ds. H. G. Koekkoek. De titel luidt: Mohammed, de islam, de Koran en de Bijbel. Het is een boek waarin de schrijver probeert op een eerlijke manier naar de islam te kijken. Zo noemt hij zowel zaken die hij positief vindt, als zaken die hem verontrusten en hem met afschuw vervullen. Wie de islam eerlijk bestudeert, komt ook terecht bij de vraag, of Allah dezelfde is als de God van de Bijbel. Op emotionele gronden hebben velen die de islam niet echt bestudeerd hebben, meteen hun antwoord gereed: Allah kan en mag niet dezelfde zijn als de God van de Bijbel, zo zeggen zij. Ds. Koekkoek kijkt ook naar deze vraag en geeft eerlijk zijn mening. Dan komt hij met wat hem het meest verdriet doet. De grote scheiding tussen islamiet en christen gaat niet over de vraag wie Allah is, maar over de vraag wie Jezus is! Zo gaat het om mensen die Jezus kennen die verzoening en behoudenis brengt en mensen eeuwig leven doet ontvangen, of om mensen die een leven leiden waarin deze zegeningen niet ontvangen worden en deze mensen dus verloren zijn!
 
Het onderstaande artikel is van de hand van Ds. Koekkoek. Het is eerder verschenen in 'Het Licht des Levens', 42e jaargang nr. 3, februari 2009.
 
Dit artikel is gepubliceerd met toestemming van de auteur.
 
 

 
  De vraag wordt regelmatig gesteld, of de God van de islamieten dezelfde is als de God van de Joden en de christenen. Over het algemeen menen de islamieten zelf, dat dit het geval is. Onder de christenen zijn de meningen verdeeld. De Koran leert, dat Allah dezelfde God is als de God, die de Joden vereren.  
  Het gaat niet over de vraag: "Wat vindt u van de islam?" Als ik die vraag moet beantwoorden met het oog op de tijd waarin wij leven, dan is mijn antwoord: hoewel de islam veel overeenkomsten heeft met de Bijbelse boodschap, is de islam toch wezenlijk anders. Als ik kijk naar wat de islam op den duur wil, namelijk alle mensen in de hele wereld onder de islam en dus onder de islamitische wetten brengen, dan beangstigt mij dit. Als ik kijk naar wat de islam denkt over Joden en christenen, en hoe de islam op den duur met Joden en christenen wil omgaan - hen allen doden als zij niet voor de islam buigen - dan beangstigt mij dit des te meer. Het gaat ook niet over de vraag of ik geloof, dat echt de engel Gabriël tegen Mohammed gesproken heeft. Dat geloof ik namelijk beslist niet.

Het gaat niet over de vraag
"Wat vindt u van de islam?"

 
De vraag is dus niet: "Wat vindt u van de islam?" De vraag is: "Is Allah dezelfde God als de God van de Bijbel?" Het zal u zeker moeite kosten om die vraag eerlijk te beantwoorden, omdat u bij voorbaat al zit met emotionele gevoelsargumenten die u oproepen om de islam met alles wat erbij hoort te verwerpen. U moet u dan wel bewust zijn, dat u niet op een redelijke wijze onze vraag beantwoordt. U moet u ook bewust zijn, dat u dan niet het allergrootste verschil tussen christendom en islam ziet. Ook kunt u geen gesprek met een islamiet aangaan om hem de grootste waarheid te laten zien!
 
  Hebben christenen onderling dezelfde God?
Ik geef eerst drie korte voorbeelden uit de christenheid om ons heen, om u te laten zien, dat wij als christenen onderling een dergelijke vraag ook kunnen stellen.
  1. Als een Rooms Katholiek spreekt over Maria als moeder van God, dan herken ik mijzelf niet in zijn godsbeeld. Toch moet ik erkennen, dat hij spreekt over dezelfde God als waarover ik spreek.
  2. Als een vrijzinnige spreekt over het walgelijke van de leer dat het bloed van Jezus nodig was om mensen te redden, dan herken ik mijzelf niet in zijn godsbeeld. Toch heeft hij het over dezelfde God als waarover ik spreek.
  3. Als iemand die gelooft in de predestinatie, waarbij hij overtuigd is, dat God tot Zijn vreugde kiest wie er bij Hem in de hemel mag komen en ook tot Zijn vreugde kiest wie er naar de hel moet - naar de hel om God te behagen! - dan wijs ik deze leer als volkomen onbijbels af.
Ook al herken ik de God van de Bijbel niet bij deze drie mensen, toch spreken zij over dezelfde God die ik in de Bijbel heb leren kennen.
 
Conclusie: Hoewel mensen een Godsbeeld kunnen hebben, waarin ik mijzelf beslist maar dan ook beslist niet herken, moet ik wel erkennen, dat als zij over "God" spreken, zij het niet over een andere God hebben, maar dat wij het allemaal over dezelfde God hebben. Het feit dat mensen een vertekend beeld van God geven - een beeld waar ik ver vanaf sta - betekent nog niet, dat zij het nu ineens over een andere God hebben. Ik kan sommige "christenen" beslist niet mijn "broeders" noemen. Toch hebben zij het over dezelfde God als over wie ik het heb!
 
  Andere woorden voor "God"
In Nederland is het woord voor "God": God. De Fransen spreken over "Dieu". De Spanjaarden spreken over "Dios". De Grieken spreken over "Theos". De Joden spreken over "Elohim". Onze Bijbel heeft het wel over God, maar noemt Hem nooit bij Zijn Naam. Zijn Naam is: JHWH. Deze Naam is zó heilig, dat hij niet ijdel gebruikt mag worden, zie Exodus 20:7. Waar deze Naam in het Hebreeuws van de Bijbel staat, geeft onze vertaling dit weer als "de HEER" of "de HEERE". Joden noemen Hem vaak ook "haShem" (dat is Hebreeuws en betekent: "de Naam". Hiermee bedoelen ze God, die zij niet bij Zijn Naam mogen aanspreken.). Nederlandse Joden spreken over "de Eeuwige".
 
Arabische christenen (!) spreken over "Allah". En islamieten spreken ook over "Allah". Hebben zij het over een andere God nu zij spreken over "Allah"? Terwijl wij in onze taal het woord "God" gebruiken, gebruiken deze mensen allemaal een ander woord. Hebben ze nu ook allemaal een andere God? Wilt u zeggen, dat nu zelfs de Arabische christenen, onze broeders en zusters, ook het woord "Allah" gebruiken, zij het hebben over een andere God dan de onze? Vergeet dus nooit, dat het woord "Allah" geen naam is van de God van de islamieten, maar dat het gewoon het woord "God" in het Arabisch is!
 

Het Hebreeuwse woord voor "God"
is niet alleen "Elohim"

 
Het Hebreeuwse woord voor "God" is niet alleen "Elohim", zoals wij zagen, maar ook kortweg "El". Hoewel het woord "El" in onze Bijbel (in de Hebreeuwse taal) voor de God van Abraham, Izaak en Jakob gebruikt wordt, werd het woord El oorspronkelijk gebruikt voor de afgoden van de volken in het Midden Oosten. El was zelfs de voornaamste god van de Kanaänieten. Toch werd ditzelfde woord gebruikt voor de God van de Bijbel. Is de God van de Bijbel nu ineens een afgod geworden? Natuurlijk niet. Zo werd het woord "Allah" eerst ook voor een afgod gebruikt. Dit woord kreeg net als de genoemde woorden in de Bijbel een nieuwe betekenis.
 
Waarom gebruikt de Bijbel woorden voor God die eerst gebruikt werden voor een afgod? Heel gewoon: de Bijbel is ontstaan bij de nakomelingen van de Hebreeën (dus: de nakomelingen van Abraham) en zij spraken de taal van het Midden-Oosten en hier was geen ander woord voor "God". Ze moesten dus wel een woord gebruiken dat ook voor afgoden gebruikt werd. Maar die woorden kregen een nieuwe betekenis. Het werd nu gebruikt voor de God van Abraham, hoewel het woord Elohim in de Bijbel niet alleen voor God, maar ook voor afgoden gebruikt wordt. Mohammed heeft precies hetzelfde gedaan als wat men in de Bijbel deed. Mag het in de Bijbel nu wel en mag het bij Mohammed niet? Waarom dat verschil?
 
Mohammed was indertijd in contact gekomen met Joden en christenen en had van hen geleerd, dat er maar één God is: de Schepper van hemel en aarde. Wat deed Mohammed toen? Hij ging de God van de Joden en de christenen aan de Arabieren bekend maken. Wat vertelde hij? Precies hetzelfde als wat wij van God vertellen. Hij vertelde: Er is maar één God. Hij woont in de hemel. Hij is de Schepper van alles wat er is. Hij is de levende God. Hij is eeuwig. Hij is barmhartig. Hij heeft Adam als eerste mens geschapen. Hij is de God van Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob, Mozes, David, Salomo en van Jezus! Hij vertelde de mensen de verhalen die hij uit de Bijbel gehoord had. Hij vertelde over het leven van Jezus, over Zijn wonderen. Hij vertelde precies wie Jezus was: de Messias. Hij vertelde zelfs over Jezus' wederkomst. Mohammed leerde de Arabieren wie de God van de Bijbel is. Hij gaf echter in een aantal opzichten een vertekend beeld van God. Maar dat doen veel christenen ook. Veel christenen geven ook een vertekend beeld van God! Toch hebben zij het over de enig ware God. Als christen ben ik het dus niet eens met alles wat de islam leert. Beslist niet! Als Mohammed echter de God van de Bijbel aan de Arabieren bekend gemaakt heeft - ook al gaf hij over bepaalde zaken een andere visie dan in de Bijbel staat - hij had het over de God van de Bijbel!
 
Mohammed kon niet lezen en schrijven. Alle verhalen die hij van Joden en christenen gehoord had, heeft hij blijkbaar niet precies onthouden en toen verschillende zaken door elkaar gehaald. Weest u a.u.b. eerlijk. Als de islam gelooft in de God van de Bijbel, als in de Koran staat dat de Bijbel het boek van God is en dat de Joden en de christenen "de mensen van het boek" zijn, hebben de islamieten dan een andere God dan wij, of hebben wij het over dezelfde God?
Dit betekent echter niet, dat ik het eens ben met alles wat een islamiet gelooft. Natuurlijk ben ik het niet met hem eens. Maar dat was de vraag ook niet. De vraag was, of de God van de islamiet dezelfde is als de God van de Jood en de christen.
 
  En als God geen Zoon heeft?
Veel christenen zeggen, dat Allah een andere God is dan de God van de Bijbel, omdat de islam leert, dat God geen Zoon heeft. Deze christenen menen, dat je God alleen de God van de Bijbel is, als je erkent dat God een Zoon heeft. Hoe zit het dan met de Joden? Hebben de Joden nu ook ineens een andere God dan de christenen? De Joden geloven toch ook dat God geen Zoon heeft? Dienen de Joden nu ook ineens een afgod? Als u zegt, dat de islamieten een andere God hebben dan wij, omdat zij zeggen dat hun God geen Zoon heeft, moet u ook zeggen, dat de Joden een andere God hebben dan wij. De Joden zeggen wat dit betreft precies hetzelfde als wat de islamieten zeggen.
 
Als u zegt, dat de islamieten een andere God hebben dan wij, omdat zij niet in de Drie-eenheid van God geloven, moet u zich bewust zijn, dat er in de eerste plaats ook christenen zijn die hier niet in geloven (deze christenen menen dat God de Vader en de Here Jezus één en dezelfde persoon zijn), en dat in de tweede plaats de Joden ook niet in de Drie-eenheid geloven. Hebben de Joden nu een andere God dan wij, of is er een verschil tussen hun gedachten over God en onze gedachten over God?
 
  Wreedheden?
Zeer waarschijnlijk hebt u moeite met de zware straffen die in de Koran op bepaalde overtredingen opgelegd worden. Maar zoiets komt u in de Bijbel toch ook tegen? Bent u de "steniging" vergeten?
Waarschijnlijk hebt u moeite met de wreedheid die je bij een aantal islamieten vindt (echt niet bij alle islamieten!). Bent u de onvoorstelbare wreedheden van de christelijke Kruisvaarders vergeten, of hebt u daar nooit van gehoord? Bent u de onvoorstelbare wreedheid van het christelijke Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog vergeten, met zijn 6 miljoen vermoorde Joden? Bent u vergeten hoe SS'ers het ene moment een religieus lied zongen en het andere moment een Jood vermoordden? Weet u dat in de loop der eeuwen de christenen veel slechter voor de Joden waren dan de islamieten? Joden leefden liever onder een islamitische regering dan onder een christelijke regering! De christenen hebben een veel slechter godsbeeld achtergelaten dan de islamieten!
 
  Het grootste verschil met de islam
Ik denk, dat het antwoord gewoon is, dat de islamieten dezelfde God hebben als wij: de Schepper van hemel en aarde, die zij van de Joden en de christenen hebben leren kennen, de God van Adam, Abraham, Mozes, David en Jezus (!), maar dat zij een vertekend beeld van Hem hebben.
 
Ik denk, dat het grootste probleem niet is de kijk die de islamieten op Allah (God) hebben, maar het feit, dat zij Jezus als de Weg naar het Vaderhart van God niet kennen (Johannes 14:6).
 
De islamieten kennen de God van hemel en aarde,
 
MAAR ZIJ KENNEN DE HERE JEZUS NIET ALS HUN REDDER.
 
Zij kennen de Here Jezus niet als het Lam van God, dat de zonde van de wereld weggenomen heeft (Johannes 1:29). Zij kennen de Here Jezus niet als de verzoener van hun zonden!
Zij kennen de Here Jezus niet als de enige Weg naar het Vaderhart van God!
Dát is hun probleem en dát is hun nood.

Zij kennen de Here Jezus niet
als hun Redder … dat is hun nood

 
Vreselijk is het in feite, dat christenen zich druk maken over de vraag of de God van de islamieten wel dezelfde God is als de God van de christenen. Vreselijk is het, dat veel christenen niets liever doen, dan maar snel zeggen, dat de islamieten een andere God hebben. Vreselijk is het, dat zoveel christenen zich absoluut niet druk maken over het zielenheil van al die islamieten, die de Here Jezus wel kennen als de Messias van de Joden en als een groot profeet, maar Hem niet kennen als hun Heiland. Vreselijk is het, dat zoveel christenen zich absoluut niet druk maken over het feit, dat al die islamieten wel God als de Schepper kennen, maar Hem niet kennen als hun hemelse Vader. Vreselijk is het, dat al die christenen zich blijkbaar niet of bijna niet druk maken over de eeuwige behoudenis of de eeuwige verlorenheid van alle islamieten.
 
Het valt op, dat islamieten die christen geworden zijn, vaak ook niet menen, dat zij nu een andere God hebben leren kennen, maar dat zij de God die zij uit de Koran al kenden, nu op een heel andere manier hebben leren kennen, omdat zij de Here Jezus als hun Heiland leerden kennen. Islamieten kennen Jezus immers niet die voor hun zonden gestorven is en ook voor hen de straf betaald heeft. Zij kennen de Here Jezus niet, die ook een Verzoener voor hun zonden wil zijn. Dat is wat wezenlijk verschilt tussen de islamieten en ons. Maar dat is wel precies de kern waar het om gaat! Dáárover moeten wij ons druk maken!
 
Het hart van het evangelie - het verzoenend lijden en sterven van de Here Jezus - ontbreekt in sommige kerken. Het ontbreekt ook in de islam. Dát is de grote nood van de islam. Een islamiet heeft nooit de zekerheid dat hij in de hemel komt - tenzij hij in de jihad als een martelaar sterft. Dat is de reden waarom zoveel islamitische Palestijnen met grote vreugde martelaar worden in de strijd tegen Israël. Als zij in deze strijd sterven, belooft de islam hen, dat zij dan behouden zijn.

Het hart van het evangelie
- het verzoenend lijden en sterven van de Here Jezus -
ontbreekt in de islam.

 
Nogmaals: het gaat niet over de vraag wat ik van de islam op zich vind. Het gaat niet over de vraag of ik niet zie dat de islam een onvoorstelbare religie is voor allen die Jood of christen zijn. Ik zie de onvoorstelbare wreedheden die islamieten "in naam van God" begaan, net zoals veel christenen vroeger ook onvoorstelbare wreedheden "in naam van God" begingen! Ik zie ook, dat de islam niet alleen een gevaar is voor de Joden, maar ook voor de christenen.
Toch zijn er veel lieve en vriendelijke islamieten. Het gevaar zit echter niet in deze vriendelijke mensen, maar in hun leer en in een aantal van hun leiders. Er is een grote nood onder islamieten. Hoewel ze de Here Jezus kennen als een groot profeet, kennen zij Hem niet als de verzoener van hun zonden. Als u hen dit nou eens ging vertellen! Dat kan, als u niet begint hen aan te vallen en te zeggen, dat Allah een andere God is dan de God van de Bijbel. Als u nu eens ging vertellen wat die ene ware God gedaan heeft om mensen te redden. Wat zou dat geweldig zijn.
 
 

 
  Naschrift van de redactie:
 
Dit boek is verschenen naar aanleiding van de studies die ds. Koekkoek gegeven heeft over de islam. Het boek geeft informatie over wie Mohammed was en wat hij wilde. Er wordt met respect over hem, de islam en de Koran geschreven, zelfs als we het absoluut niet eens zijn met wat de islam leert.
 
Ds. H. G. Koekkoek. Mohammed, de islam, de Koran en de Bijbel.

Uitg. Stichting Het Licht des Levens / Johannes Multimedia, juni 2009.
ISBN13: 9789070700447
ISBN10: 9070700441

 
Website: www.hetlichtdeslevens.nl
 
 

Versie: 7 januari 2010